Sumarno HP

Rabu, 25 Juli 2012

TUKAR CINCIN


Liru Kalpika

Perkenalan seorang gadis dan jejaka, yang kemudian saling mencintai dan berjanji untuk mambangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat terjadi dengan berbagai cara dalam kesempatan apa saja. Perkenalan mungkin terjadi secara tak terduga di perjalanan dalam kereta api, pesawat terbang, di tempat pesta, dan bahkan dewasa ini perjumpaan juga terjadi di dunia maya. Jalinan cinta itu kemudian disampaikan kepada keluarga masing-masing. Bilamana tidak ada halangan pernikahan, langkah pertama adalah diadakan upacara pertunangan  liru kalpika atau tukar cincin.

Perlunya pertunangan adalah untuk saling memahami kepribadian masing-masing, menyesuaikan adat kebiasaan apakah perasaan cinta itu dapat dimekarkan dan diwujudkan dalam perkawinan yang bahagia dan langgeng. Diseyogyakan acara pertunangan ini diselenggarakan secara sederhana, cukup dengan upacara tukar cincin, tidak dengan apa yang disebut paningset, atau tukon, yang berupa uang dalam jumlah besar atau barang-barang mahal. Hal ini dimaksudkan agar tidak membebani pihak wamita untuk mengembalikan barang paningset itu jika rencana nikah itu batal.

Acara liru kalpika atau tukar cincin boleh diadakan dengan ibadat dan petuah-petuah. Tembang-tembang dan doa dalam bahasa Jawa dapat disusun secara bebas sesuai dengan pola doa menurut agama tertentu. Tembang Pratikele Wong Akrami  ( pedoman orang berkeluarga) di bawah ini adalah tembang macapat yang disukai banyak orang dengan pola tembang Asmarandana, yang diambil dari Serat Menak sebagai ajaran untuk anak perempuan.

PRATIKELE WONG AKRAMI
Slendro

1    2   3    5    5        5   5    5    
Pra-ti-ke-le  wong   a- kra-mi              Pedoman keluarga ini
                                                         
5  1   2   2 3   i   I   5  6  5 
Dudu bandha dudu warna                     bukan harta bukan warna
                            
3  2  1  5  3  2   32   2
a-mung a-ti pawita-ne                         hanya hati (cinta) pokoknya

5   5    5   1   2    2   2  35
Luput pisan ke-na  pi-san                    s(e)kali salah, s(e)kali tepat

3       2     2     2    2      3     21
Yen gampang lu-  wih gampang             jika mudah ya mudah

5      1   2      2   2    2   2 3    2
Yen a-ngel, a-ngel kelang-   kung                   jika sukar,  sukar sungguh

1      1   1   1   2      2     3   21
Tan kena   ti-nam-bak ar-ta                tak bisa dibendung uang

Pupuh / Bait 2

Tan kena tinambak warni           Tak bisa ditutup warni
Ugere wong ing akrama             janganlah berkeluarga              
Among eling dandanane              Hanya lihat tampilannya
Eling kawoseseng priya              ingat kecerdikan priya
Tan kena asembrana                  tak boleh gegabah
Kurang titi kurang emut            kurang cermat kurang ingat      
Yeku luput ngambra-ambra        bila k(e)liru kan menyebar

Berikut ini diberikan contoh upacara doa tukar cincin yang bisa dipakai untuk umat kristiani. Durasi waktu kira-kira 30 menit.

UPACARA TRADISI LIRU KALPIKA PEPACANGAN

 Pambuka
Pemimpin :  Kunjuk ing asma Dalem Allah Hyang Rama, Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci.(Amin)
Para sedulur kinasih, kanugrahan lan katentreman Dalem Allah Hyang Rama , Gusti Yesus Kristus tuwin Hyang Roh Suci tansah manunggala.
Umat: Kaliyan kula sadaya.

Pemimpin
·         Wiwit samangke putra kekalih, badhe ngawontenakan pepacangan. Menawi yekti binerkahan ing Gusti, pikantuk pangestu saking tiyang sepuh, benjing dumugining gati kekalihipun badhe mbangun brayat enggal ingkang kebak katresnan.
·         Mangga sami nyenyuwun mugi Allah Maha Asih paring berkah sih nugraha supados salamining pepacangan sami rahayu, mlampah mituring anggering Gusti, dumugi benjing tampi Sakramen Ijab suci miturut tatacara agami.
·         Akeh kaluputunane awake dhewe, ayo padha ngeningake cipta lan nyuwun pangapura marang Gusti Kang Mahakuwasa.

Sembahyang Tobat
P: Mugi melasana kawula, dhuh Gusti
U: Awit kawula sami kalepatan ingarsa Dalem Gusti.
P  Mugi  kersa ngatingalaken sih palimirna Dalem
U: Awit kawula sami kalepatan ingarsa Dalem Gusti
P: Mugi paring wilujeng dhateng kawula sedaya
U: Awit kawula sami kalepatan ingarsa Dalem.
P: Muga Allah ingkang Maha Kuwasa paring palimirma lan pangapuraning dosa sarta nuntun marang urip langgeng.
Gusti nyuwun kawelasan.
Sang Kristus nyuwun kawelasan  
Gusti nyuwun kawelasan
              
Sembahyang Pambuka

 Dhuh Allah Maha Kuwasa, ingkang nitahaken bumi langit lan sawenehing urip.. Sampeyan Dalem ngersakaken pria lan wanita sami asih tresna amrih lestarining bangsa. Putra kekalih menika ingkang sampun sami tepangan, kepengin nglajengaken pepacangan kanthi pepadhangan, pikantuka berkah Dalem Gusti lan pangestuning tiyang sepuh, sedherek, saha tangga tepalih. Mugi wekdal punika saged sami ngesti jatining dhiri, pepacangan suci, dumugi penampining Sakramen Ijab suci.

WAOSAN KITAB SUCI : Rum. 12: 1-2

Para sedulur kinasih, dhemi kawelasan Dalem Allah, dak jaluk kowe padha ngunjukake kurbaning urip kang suci, gawe renaning Allah: yaiku pangibadahmu kang sejati.  Kowe aja dadi kaya wong kang amburu donya, nanging nalarmu  maliha anyar bisa ngerti kang dikersakake Allah, kang becik gawe renaning Allah kang sampurna.
Mekaten uninging Kitab Suci.
U: Sembah nuwun kunjuk ing Gusti

HOMILI ( Wejangan)

Bisa diisi tembang utawa wejangan saka wong tuwa. Ing ngirsor ini bisa diwacakake layange wong tuwo marang anak.


Anakku kang dak tresnani,
     Rama ibu bungah dene kowe kabeh nedya cepak-cepak, pepacangan kanthi padhang miturut urip ndherek Gusti, Kowe kabeh ing ngareping rama ibu, sanak sedulur, kanca-kanca lan tangga teparo, pada nyuwun palilah lan pangestu anggonmu pepacangan supaya bisa mangerti pribadimu, bisa ngipuk-ipuk katresnan, awit berkah Dalem Gusti kepareng  manunggal mbangun brayat anyar kang binerkahan.
     Anakku sakloron, mbokmenawa kowe isih padha sungkan omong sabenere bab keluargamu, riwayatmu, hobimu, kesenenganmu, pepengin-anmu, lan liya-liyane. Dak jaluk kowe padha jujur kanthi ati tinarbuka padha nampa, kahanan siji lan sijine, supaya bisa ngerti lan besuk bisa ka-resmekake.
     Anakku kang dak gadhang-gadhang Elinga saiki kowe lagi pepacangan, durung bebojoan. Mula tumindakmu ya, ora kena kaya wong kang wus bebojoan. Ngertia yen jejodoan cara katolik iku ora kena slingkuhan, ora kena pegatan, ora kena duwe bojo loro, kudu padha asih tresna, bangun brayat kang tanggung jawab, gawe mulya keluarga lan pepadha.
     Anakku kang gawe bungah,
Ngertiya yen pepacangan, utawa pertunangan iku dudu janji utawa sumpah setia bakal nikah, nanging isih minangka persiapan. Sebab manungsa iku mung bisa ngrancang, lan Gusti Allah kang paring kasunyatan. Mula den padha ngunjukake korbaning urip kanthi pangibadah sejati, wening ing sasmita apa kang dikersakake Gusti. Pancen aku kabeh padha kepengin anakku sakloron besuk pada sowan ing altar Dalem Gusti, nampa sakramen Ijab suci. Iku kabeh gumantung marang kersaning Pangeran.
      Semene dhisik welingku anak-anakku, besuk disambung maneh. Gusti mberkahi

                                                                 Saka Rama lan Ibumu.
 Sumarno Hadipuspito


NYUWUN BERKAH

 Dhuh Allah sumbering berkah, luberna nugraha dhateng sedherek kekalih punika. Katuntuna sak-lebeting wekdal pepacangan, tinebihna saking godha rencana, samya mirengaken kersa Dalem, ambujung kasaenan, katresnan, saeka ing rasa, cipta karsa amrih benjing saget nampi sakramen suci, mbangun brayat ingkang bagya mulya. ( Kakepyuri toya Suci)

 Mugi Allah Gustining agesang mberkahi kalpika puinika, dadosa tanda tresna ingkang saget ngemutaken benjing badhe gegancangan sowan ing altar Dalem, Kunjuk ing Asma Dalem Allah Hyang Rama, Hyang Putra lan Hyang Roh Suci. ( kakepyuri toya suci ) Amin. (Kalpioka diagemake)

Sembahyangan Umat
Pemimpin : Para sedherek, mangga sesarengan ngaturaken panyuwunan dhateng Pangeran ingkang Mahamirah, supados paring kanugrahan dhateng sedtherek kekalih lan para kulawarga :

Pacangan : (sesarengan) : Rama kawula ing swarga, kunjuk ing asma Dalem Gusti, kula kekalih ingriki, kepareng nunggilaken katresnan, kepareng ngajeng-ajeng sowan ing Altar Dalem. Kawula namung titah sawantah, asring lepat ing pangangkah, mila kawula nyuwun berkah lan wewarah, saget mirengaken dhawuh Dalem, boten grusa-grusu kebak ing nafsu. Kawula nyuwun ..
Umat:  Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula

Para Sepuh : Mugi Gusti Allah Mahamirah, paring sih palimirma, dhateng anak-anak kula, saget  sami asih tresna, migunakaken wekdal pepacangan punika miturut angger-angger lan Sabda Dalem. Kawula nyuwun……..     Umat: Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula

Para Kadang : Mugi Gusti ingkang Maha Wicaksana, paringa pangaksama, sedherek kekalih saget lung-tinulung mekaraken kapribaden ingkang langkung diwasa, saget mutusaken kanthi wicaksana sedaya gegayuhan kaparingana. Kawula nyuwun ….    Umat: Gusti  ……………

Pangarsa Lingkungan : Kawula nyuwun mugi bapa biyungipun saget paring wewarah, lan ngayahi jejibahan minangka tiyang sepuh ing margining kautaman, ndherek kersaning Allah kang luber ing berkah. Kawula nyuwun…,  Umat: Gusti …

P: Kados mekaten Dhuh Gusti panyuwunipun putra kekalih, para sepuh, kadang mitra, lan tangga tepalih, mugi kersa paring kawelasan, pangayoman lan kanugrahan. Kawula unjukaken panyuwunan menika manunggal kaliyan sembahayangan kang winedhar Gusti Yesus Kristus:

RAMA KAWULA,
Rama kawula ing suwarga, asma Dalem kaluhurna, Kraton Dalem mugi rawuha, Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya, kados ing suwarga, kawula nyuwun rezeki kangge sapunika, sakhathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem, kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami, Kawula tinebihhna saking panggodha,saha linuwarna saking piawon.

P:  Sembah bekti kawula Dewi Mariah kekasihing Allah Pangeran nunggiliing Sampeyan Dalem. Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji Piyambak, saha pinuji ugi wohing salira  Dalem
Umat: …Dewi Mariah ibuning Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu Dalem, samangke tuwin benjing dumugining pejah. (Amin)
P: Para sedherek, ibadah liru kalpika sampun rampung. Mangga sami nyuwun berkah ing Pangeran.
Gusti manunggala..
U: Kaliyan kula sadaya.
P: Mugi panjenengan lan kula, langkung-langkung putra kekalih ingkang kepareng pepacangan punika binerkahan dening Allah ingkang mahakuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra saha Hyang Roh Suci. Amin.

Para sedherek mangga sami martosaken katentreman lan kawelasan Dalem, supados sinten kemawon saged  ngraosaken  katentreman Dalem. ( Amin.)


Solo Baru,  Juli 2912


0 comments:

Posting Komentar